Predaj podielov spoločnej nehnuteľnosti 

Predaj podielov spoločnej nehnuteľnosti

Oznámenie o ponuke na predaj doručené 25.03.2021

Ponúkané podiely na predaj:

Škorpilová Helena, Levočská 1373/1, 040 12 Košice - nad Jazerom,

Szakszonová Kornélia, rod. Kunová, Malý Rad 125/2, 076 43 Boťany