Rokovania orgánov

Zobrazenie:Zobraziť Zobraziť Zobraziť

Dňa 18.05.2015 rokovalo zhromaždenie urbariátu na ktorom sa schválila zmluva o pozemkovom spoločenstve v znení ako je zverejnené na tejto webovej stránke. Zároveň boli zvolení noví členovia výboru a dozornej rady.

Dňa 18.05.2015 rokoval výbor na ktorom zvolili za predsedu Ing. Jozefa Halásza a za povereného člena bola zvolená Beáta Gyüreová.

Dňa 19.05.2015 rokovala dozorná rada, ktorá si zvolila za predsedu dozornej rady Norberta Becu.

Dňa 21.06.2016 rokovalo valné zhromaždenie urbariátu na ktorom sa schválila ročná účtovná závierka pozemkového spoločenstva za rok 2015.

Rokovania VZ 31.03.2017

Dňa 31.03.2017 rokovalo valné zhromaždenie (ďalej len "VZ") Pozemkové spoločenstvo, urbárska spoločnosť Boťany, na ktorom VZ prijalo uznesenia v tomto znení:

- VZ PS Boťany schvaľuje Program rokovania na VZ dňa 31.03.2017 v znení, ako bol zverejnený na webovej stránke,

- VZ PS Boťany schvaľuje za overovateľa zápisnice Jaroslava Vargu a za zapisovateľa zápisnice Beátu Gyüreovú,

- VZ PS Boťany berie na vedomie Správu o činnosti PS za rok 2016,

- VZ PS Boťany schvaľuje ročnú účtovnú závierku na rok 2016, ako bola prednesená,

- VZ PS Boťany schvaľuje návrh predsedu PS, aby sa zisk za rok 2016 nerozdeľoval a zostal ako nerozdelený zisk,

- VZ PS Boťany schvaľuje odvolanie doterajšieho člena dozornej rady JUDr. Martiny Halászovej a schvaľuje nového člena do dozornej rady PS, a to Valériu Halászovú,

- VZ PS Boťany schvaľuje zvýšenie nájomného na 20,00 Eur/ha.

 

 

Rokovanie VZ 27.04.2018

Dňa 27.04.2018 rokovalo valné zhromaždenie (ďalej len "VZ") Pozemkové spoločenstvo, urbárska spoločnosť Boťany, na ktorom VZ prijalo uznesenia v tomto znení:

- VZ PS Boťany schvaľuje Program rokovania na VZ dňa 27.04.2018 v znení, ako bol zverejnený na webovej stránke,

- VZ PS Boťany schvaľuje za overovateľa zápisnice Jaroslava Vargu a za zapisovateľa zápisnice Beátu Gyüreovú,

- VZ PS Boťany berie na vedomie Správu o činnosti PS za rok 2017,

- VZ PS Boťany schvaľuje ročnú účtovnú závierku na rok 2017, ako bola prednesená,

- VZ PS Boťany schvaľuje návrh predsedu PS, aby sa zisk za rok 2017 rozdelil vo výške 4000,00 Eur medzi členov PS podľa podielov a suma 841,95 Eur zostala ako nerozdelený zisk.

Rokovanie VZ 12.02.2019

Dňa 12.02.2019 rokovalo valné zhromaždenie (ďalej len "VZ") Pozemkové spoločenstvo, urbárska spoločnosť Boťany, na ktorom VZ prijalo uznesenia v tomto znení:

- VZ PS Boťany schvaľuje Program rokovania na VZ dňa 12.02.2019 v znení, ako bol uvedený v pozvánke, zverejnený na webovej stránke PS,

- VZ PS Boťany schvaľuje za overovateľa zápisnice Jaroslava Vargu a za zapisovateľa zápisnice Ferdinanda Kočiša,

- VZ PS Boťany berie na vedomie Správu o činnosti PS za rok 2018,

- VZ PS Boťany schvaľuje ročnú účtovnú závierku na rok 2018, ako bola prednesená,

- VZ PS Boťany schvaľuje návrh predsedu PS, aby sa zisk za rok 2018 rozdelil vo výške 3000,00 Eur medzi členov PS podľa podielov a suma 1024,08 Eur zostala ako nerozdelený zisk,

- VZ PS Boťany schvaľuje Dodatok č.1 zo dňa 12.02.2019 k Zmluve o PS podľa návrhu a úplne znenie Zmluvy o pozemkovom spoločenstve (obsahovo už aj s Dodatkom č.1 - vyznačený červene).

Rokovanie VZ 30.04.2019

Dňa 30.04.2019 rokovalo valné zhromaždenie (ďalej len "VZ") Pozemkové spoločenstvo, urbárska spoločnosť Boťany, na ktorom VZ prijalo uznesenia v tomto znení:

- VZ PS Boťany schvaľuje Program rokovania na VZ dňa 30.04.2019 v znení, ako bol uvedený v pozvánke, zverejnený na webovej stránke PS,

- VZ PS Boťany schvaľuje za overovateľa zápisnice Jaroslava Vargu a za zapisovateľa zápisnice Ferdinanda Kočiša,

- VZ PS Boťany predkladá návrh na voľbu člena výboru PS za povereného člena výboru PS pána Ladislava Szaba,

- VZ PS Boťany schvaľuje za člena výboru PS a za povereného člena výboru PS, s povinnosťou zápisu do registra PS a to Tibora Becu,

- VZ PS Boťany berie na vedomie správu o stave nehnuteľného majetku PS, ako aj prednesený prehľad obhospodarovaného majetku,

- VZ PS Boťany schvaľuje

a) podľa § 8 ods.2 zákona č. 97/2013 Z.z. v neskoršom znení - oddelenie novovytvoreného pozemku ako nová parc. reg. C č.830/2 druh pozemku: orná pôda, o výmere 5797 m2, na základe geom. plánu č.34872728-009/19, vyhotovený Ing. A. Belászom - Geodézia Belász, v katastrálnom území Boťany, vyčlenenú z pôvodnej spoločnej nehnuteľnosti vedenej na LV č.791 pod parc. reg. E č. 964 (o výmere 28 714 m2) s podmienkou, že zmena oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti novej parc. reg. C č.830/2 o výmere 5797 m2 na spoločne obhospodarovanú nehnuteľnosť nastane až dňom právoplatnosti stavebného povolenia na výstavbu sociálnych bytov, ak od uzavretia nájomnej zmluvy do právoplatného stavebného povolenia neuplynú 3 roky, inak novovytvorený parc. reg. C č. 830/2 o výmere 5797 m2 ostáva naďalej spoločnou nehnuteľnosťou, ak sa spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti nerozhodnú inak,

b) dlhodobý prenájom novovytvorenej parcely reg. C č. 830/2 o celkovej výmere 5797 m2 (s druhom pozemku - orná pôda podľa stavu registra E, ako súčasť parc.reg. C č. 830 tiež s uvedeným druhom pozemku), vytvorený geom.plánom č. 34872728-009/19, vyhotovený Ing. A. Belászom - Geodézia Belász, v katastrálnom území Boťany, vyčlenenú z pôvodnej parcely rg. E č.964, vedený na LV č.791 (spoločné nehnuteľnosti podľa zák.č. 97/2016 Z.z.) v k.ú. Boťany, v prospech Obce Boťany, za účelom výstavby sociálnych bytov a s tým súvisiacich potrieb na uvedenom novovytvorenom pozemku, za 100,00 Eur roč.nájmu za celý pozemok parc.reg.C č.830/2 o výmere 5797 m2,

- VZ PS Boťany schvaľuje splnomocnenie spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, aby ich Obec Boťany v zast. starostom Dionýzom Szabom zastupovala podľa potreby vo všetkých veciach týkajúcich sa novovytvoreného pozemku parc.reg. C č.830/2 s druhom pozemku: orná pôda o výmere 5797 m2 v k.ú. Boťany, za účelom realizácie výstavby sociálnych bytov a vykonala všetky potrebné úkony na dosiahnutie účelu podľa dotknutých predpisov s tým súvisiacich.

 

Rokovanie VZ 22.07.2020

Dňa 22.07.2020 rokovalo valné zhromaždenie (ďalej len "VZ") Pozemkové spoločenstvo, urbárska spoločnosť Boťany, na ktorom VZ prijalo uznesenia v tomto znení:

- VZ PS Boťany schvaľuje za predsedajúceho zhromaždenia Ing. Jozefa Halásza,

- VZ PS Boťany schvaľuje program rokovania na tomto zhromaždení s obsahom podľa pozvánky doručenej členom spoločenstva a zverejnené na webovom sídle PS Boťany a na úradnej tabuli obce Boťany,

- VZ PS Boťany schvaľuje sa overovateľov zápisnice Jaroslava Vargu a Norberta Becu a za zapisovateľa zápisnice Ing. Jozefa Halásza,

- VZ PS Boťany schvaľuje voľbu členov do výboru PS Boťany v tomto zložení:

a) Ing. Jozefa Halásza za predsedu PS Boťany,

b) Jaroslava Vargu za povereného člena výboru PS Boťany so zápisom v registri, ako zastupujúceho predsedu PS Boťany počas jeho neprítomnosti,

c) Tibora Becu za člena výboru PS Boťany,

d) za náhradníkov do výboru PS Boťany Ferdinanda Kočiša a JUDr. Martinu Dujčíkovú,

- VZ PS Boťany schvaľuje voľbu členov dozornej rady (ďalej len "DR") PS Boťany v tomto zložení:

a) Norberta Becu za predsedu DR,

b) Becovú Anitu za člena DR,

c) MVDr. Dianu Halászovú za člena DR,

d) Kingu Juhászovú (nečlen PS) ako náhradníčku za člena DR,

- VZ PS Boťany:

a) berie na vedomie prednesenú správu o finančnom stave a hospodárskom výsledku PS Boťany za rok 2019 v prednesenom znení,

b) schvaľuje účtovnú závierku PS Boťany za rok 2019 v prednesenom znení,

c) schvaľuje vyplatenie podielov na zisku za rok 2019 vo výške 3472,53 Eur členom PS Boťany, podľa ich vlastníckych podielov.